Вверх

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Модули Joomla для своего сайта я взял здесь, а шаблон нашел вот тут
Школьное время Time schoolШкiльний часTime schoolTime schoolTime school

Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №28 ім. О.С.Пушкіна Херсонської міської ради

СХВАЛЕНО                                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

Педагогічною радою школи                                                        Директор школи

Протокол від                                                                               ________ Т.В. Надточій

 

 

 

 

 

Положення

про внутрішню систему забезпечення

якості освіти

у Херсонській загальноосвітній школі

І-ІІІ ступенів № 28 ім. О.С. Пушкіна

Херсонської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Загальні положення

1.1. Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності та якості загальної середньої освіти (далі – внутрішня система якості) інтегрована в загальну систему управління якістю Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 28 ім. О.С. Пушкіна Херсонської міської ради (далі заклад). Вона має гарантувати якість освітньої діяльності і забезпечувати стабільне виконання нею вимог чинного законодавства, державних та галузевих стандартів освіти.

1.2. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Херсонській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 28 ім. О.С. Пушкіна Херсонської міської ради розроблено на підставі статті 41 ч. 2 Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145 -  VІІІ  та Закону України  «Про загальну середню освіту» від 28.09.2017 року  №  2145 – 19           і передбачає здійснення таких  процедур і заходів:

- визначення принципів та процедур забезпечення якості загальної середньої освіти;

- здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;

- щорічне оцінювання здобувачів загальної середньої освіти, педагогічних працівників школи та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті;

- забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу;

- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;

- забезпечення публічності інформації про освітні програми;

- забезпечення ефективної системи та механізмів академічної доброчесності працівників школи і здобувачів освіти;

- інші процедури і заходи.

1.3. Забезпечення якості загальної середньої освіти на рівні державних стандартів є пріоритетним напрямом та метою спільної діяльності всіх працівників школи.

1.4.  Забезпечення якості освіти є багатоплановим і включає: наявність необхідних ресурсів ( кадрових, фінансових, матеріальних, інформаційних, наукових, навчально-методичних тощо); організацію освітнього процесу, яка найбільш адекватно відповідає сучасним тенденціям розвитку національної та світової економіки і освіти; контроль освітньої діяльності у школі.

1.5.  Внутрішня система забезпечення якості освіти у школі спрямована на вдосконалення всіх напрямів діяльності закладу.

 

2. Принципи та процедури забезпечення якості освітньої діяльності.

2.1. Внутрішня система забезпечення якості загальної середньої освіти у школі базується на таких принципах:

- урахування вимог та інтересів усіх учасників процесів із забезпечення якості освіти;

- компетентнісного підходу до формування мети, змісту та результатів навчання;

- практичної спрямованості освітнього процесу;

- сприяння системи внутрішнього моніторингу підвищенню якості освіти в закладі;

- активної участі усіх працівників школи у реалізації стандартів із забезпечення якості освіти.

2.2. Внутрішня система забезпечення закладу якості загальної середньої освіти повинна бути об’єктивною, відкритою, інформативною, прозорою.

 

3. Механізм розробки, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм.

3.1. Стандарт забезпечення якості загальної середньої освіти – це нормативний документ, який регламентує діяльність адміністрації, вчителів та учнів із забезпечення якості освіти та визначає міру їхньої відповідальності.

Стандарти загальної середньої освіти для кожного освітнього рівня розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки України.

Усі вимоги стандарту із забезпечення якості освіти ( стандарту ) загальні  й застосовуються в усіх структурних підрозділах закладу.

3.2. На підставі Міністерських програм заклад розробляє Освітню програму та  Навчальний план. Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом для досягнення учнями результатів навчання. На основі освітньої програми заклад складає навчальний план, який конкретизує організацію освітнього процесу. Освітню програму та навчальний план затверджує директор школи і погоджує з педагогічною радою.

 

4. Оцінювання здобувачів загальної освіти

4.1. Школа регулярно контролює й оцінює показники, пов’язані з внутрішнім забезпеченням якості загальної середньої освіти, використовуючи системи контролю, що дозволяє оцінювати якість надання послуг у сфері освіти та їх відповідальність встановленим вимогам.

4.2. Система оцінювання знань учнів включає  поточний, тематичний, семестровий, річний контроль знань та вмінь здобувачів загальної середньої освіти.

4.3. Державна підсумкова атестація здобувачів загальної середньої освіти здійснюється відповідно до Положення про державну  підсумкову атестацію. Державна підсумкова атестація учнів – це форма контролю відповідності освітнього рівня випускників закладу загальної середньої освіти І, ІІ, ІІІ ступенів.

4.4. Атестація може проводитися у формі зовнішнього незалежного оцінювання. У такому випадку порядок її проведення визначається порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання, який встановлюється  Міністерством освіти і науки  України.

4.5. Показники: рівень успішності, кількість переможців Всеукраїнських предметних олімпіад І, ІІ, ІІІ етапів, МАНу, творчих та інтелектуальних конкурсів, результативність працевлаштування випускників.

 

 

5. Заходи, спрямовані на вдосконалення фахової майстерності педагогічних працівників.

5.1. Метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників школи є вдосконалення  професійної підготовки шляхом поглиблення, розширення й оновлення професійних компетентностей вчителів.

5.2. Заклад забезпечує підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до Порядку підвищення кваліфікації.

5.3. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників організовується та проводиться згідно з річним та перспективним планом – графіком.

5.4. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється за такими видами: курси, семінари, семінари – практикуми, тренінги, конференції, вебінари, «круглі столи» тощо.

5.5. для вдосконалення фахової майстерності, підвищення професійного потенціалу педагогічного складу в школі передбачено:

- розширення зв’язків методичних об'єднань з колегами інших загальноосвітніх закладів району, області, України;

- підвищення рівня володіння педагогічними  працівниками інформаційними технологіями в сучасному педагогічному процесі, врахування його в ході атестації вчителів.

 

6. Моніторинг якості освітньої діяльності педагогічних працівників.

6.1. Оцінювання освітньої діяльності педагогічних працівників забезпечує об’єктивний аналіз її якості та активізації професійної діяльності.

6.2. Оцінювання педагогічних працівників здійснюється шляхом аналізу виконання ними посадових обов’язків та індивідуальної участі в освітньому процесі.

6.3. Критерії оцінки охоплюють кваліфікаційні показники педагогічних працівників, навчальну, виховну, організаційну та науково-методичну діяльність.

 

7. Забезпечення необхідних ресурсів для організації освітнього процесу.

7.1. Забезпечення необхідними ресурсами освітнього процесу та підтримки здобувачів загальної середньої освіти в закладі відповідає основним санітарно-технічним вимогам.

7.2. В школі є адміністративні кабінети, навчальні кабінети, комп’ютерний клас, бібліотека, актова зала, їдальня, спортивний зал, спортивний майданчик із штучним покриттям. Будівля закладу та споруди відповідають паспортним та санітарно-гігієнічним нормам. Усі приміщення використовуються упродовж навчального року з повним навантаженням, утримуються в належному стані.

7.3. Навчальні кабінети – це окремі приміщення, які відповідають своїм призначенням, санітарно-гігієнічним нормам та обладнані сучасними технічними засобами навчання. Кількість навчальних приміщень забезпечує навчання учнів в одну зміну.

7.4. Матеріально-технічна база закладу повністю пристосована для освітнього процесу.

7.5. У школі створено умови для доступу до Інтернет.

7.6. Освітній процес забезпечено навчальною, методичною та науковою літературою.

7.7. Адміністрація розробляє та затверджує інформаційний пакет із соціальної адаптації учнів. Комплекс заходів з адаптації учнів 1, 5, 10 класів, організовує моніторинг її  результативності на підставі визначених нею критеріїв.

7.8. Практичний психолог, класні керівники, вихователі допомагають учням у реалізації заходів із соціальної адаптації.

7.9. Органи учнівського самоврядування виходять з пропозиціями до керівництва щодо вдосконалення заходів та беруть участь у громадській діяльності закладу.

 

8. Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного  управління освітнім процесом.

8.1. Інформаційна система управління освітнім процесом школи – це програмно-апаратний комплекс, який забезпечує основні функції роботи з документами в електронному вигляді. До її основних функцій належить реєстрація документів, розробка та збереження документів в електронному вигляді, направлення документів на розгляд та виконання, контроль проходження та виконання документів, пошук документів за різним параметром, введення, підтримки та зберігання будь-яких типів документів, захист від несанкціонованого доступу.

8.2. Структура інформаційних систем школи включає такі підсистеми:

- електронна система звітності;

- електронна база даних учнів школи;

- електронна база даних педагогічних працівників.

 

9. Забезпечення публічності інформації про діяльність школи.

9.1. Публічність інформації про діяльність школи забезпечується відповідно до вимогам Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VІІІ та Закону України «Про загальну середню освіту» від 28.09.2017 року № 2145-19.

9.2. На офіційному сайті закладу розміщується інформація, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню згідно статті 30 Закону України «Про освіту».

 

10. Забезпечення академічної доброчесності.

10.1. Педагогічні працівники у своїй діяльності зобов’язані дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами загальної середньої освіти. Особи, які навчаються у школі, зі свого боку, зобов’язані виконувати вимоги освітньої програми, дотримуючись академічної доброчесності, та досягати відповідного рівня результатів навчання.

10.2. Адміністрація закладу визначає основні принципи та механізми забезпечення якості освітньої діяльності та якості загальної середньої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату.

10.3. Основними завданнями запобігання плагіату в школі є формування академічної етики та поваги до інтелектуальних надбань, дотримання норм законодавства про авторське право і покликане сприяти впровадженню практики належного цитування поняття та форм плагіату, методів запобігання його поширенню, процедури розгляду та фіксування фактів плагіату, а також формалізації можливих наслідків його вчинення у межах закладу.

10.4. Профілактика плагіату в школі здійснюється шляхом:

- контролю з боку адміністрації за правильним оформленням педагогічними працівниками посилання на джерела інформації у разі запозичень ідей, тверджень.

 

11. Забезпечення якості загальної середньої освіти.

          Для забезпечення дієвості внутрішньої системи забезпечення якості в школі діяльність структурних підрозділів спрямовано  на:

11.1. Удосконалення наявної інформаційної системи структурних підрозділів шляхом відстеження динаміки процесів у часі та розрізі навчальних програм.

11.2. Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом.

11.3. Забезпечення удосконалення системи постійного моніторингу в школі, пошук ефективних форм і методів моніторингу.

11.4. Забезпечення подальшої практики публічної звітності закладу про діяльність.

11.5. Створення загальношкільної інформаційної системи моніторингу якості, яка б забезпечувала інтеграцію баз даних структурних підрозділів, характеризуючи:

- досягнення учнів та показники їхньої успішності;

- результати працевлаштування випускників школи;

- якісний склад та ефективність роботи вчителів;

- наявні навчальні та матеріально-технічні ресурси.

 

 

 

Copyright © 2021 школа 28 Херсон Rights Reserved.