Вверх

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Модули Joomla для своего сайта я взял здесь, а шаблон нашел вот тут
Школьное время Time schoolШкiльний часTime schoolTime schoolTime school

Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №28 ім. О.С.Пушкіна Херсонської міської ради

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник управління освіти

Херсонської міської ради

_______ Юрій НІКОНОВ

                                                                              

 

 

 

 

 

Стратегія розвитку

Херсонської загальноосвітньої школи

 І-ІІІ ступенів № 28

ім. О.С.Пушкіна

Херсонської міської ради

на 2020-2024 роки

 

 

 

 

 

 

СХВАЛЕНО

Рішенням педагогічної ради

від  09.06.2020 № 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. ХЕРСОН 2020


З М І С Т

 

 

І. ВСТУП                                                                                                         

 

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ                                                                     

 

ІІІ. ПЛАН РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ НА 2020-2024 рр.

 

ЦІЛЬОВІ ПРОЄКТИ:

 

Ефективний менеджмент

 

1. Підпроєкт «Управління закладом»                     

2. Підпроєкт «Кадровий потенціал»                   

3. Підпроєкт «Єдиний інформаційний простір»

 

Інновації  сучасної школи     

                          

1. Підпроєкт «Нова українська школа»

2. Підроєкт «Мовна освіта»                                                            

 

Кожна дитина - це цілий світ, світ, що не відкритий і не досліджений» 

       

1.Підпроєкт « Презумпція талановитості дитини»

2. Підпроєкт «З Україною в серці»                                         

3. Підпроєкт «Випускник - духовно розвинена особистість»                           

 

Подаруй  дитині  здоров’я

 

1. Підпроєкт «Здорова дитина - здорова нація»                                               

2. Підпроєкт «Навчання  дітей з особливими освітніми потребами»

 

 


І.  ВСТУП

 

Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 28
ім. О.С. Пушкіна Херсонської міської ради в своїй роботі керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими актами у сфері освіти.

Розроблення стратегічного плану розвитку закладу  зумовлено якісним оновленням змісту освіти, який полягає в необхідності привести її у відповідність із європейськими стандартами, потребами сучасного життя, запитами суспільства щодо якісної та доступної освіти.

Основні шляхи розвитку школи спрямовані на реалізацію Концепції "Нової української школи", складовими якої є:

1. Новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві.

2. Педагогіка, що грунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками.

3. Умотивований учитель, який має свободу творчості й розвивається професійно.

4. Орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм.

5. Наскрізний процес виховання, який формує цінності.

6. Нова структура школи, що дозволяє добре засвоїти новий зміст і набути компетентності для життя.

7. Децентралізація та ефективне управління, що надасть школі реальну автономію.

8. Справедливий розподіл публічних коштів, який забезпечує рівний доступ усіх дітей до якісної освіти.

9. Сучасне освітнє  середовище.

Стратегічний план  визначає основні шляхи розвитку школи. Він скеровує педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, задоволення освітніх потреб молоді, створення розвивального середовища, у якому б реалізувалася сучасна модель випускника.

Стратегічний план  розвитку школи є комплексом науково-методичних, матеріально-технічних та управлінських проєктів із визначенням шляхів їх реалізації. У ньому максимально враховані потреби педагогічного, учнівського та батьківського колективів.

Проєкти, з яких складається Стратегічний план, допоможуть вирішити такі завдання:

-                       Організація методичної та виховної роботи в школі відповідно до Концепції «Нова українська школа».

-                       Створення умов виховання та навчання учнів, які забезпечують збереження фізичного та психічного здоров’я дітей.

-                       Організація виховання учасників освітнього процесу, зорієнтованого на загальнолюдські цінності.

-                       Організація роботи з обдарованими дітьми.

-                       Професійний розвиток педагогічних кадрів, спонукання до творчої педагогічної діяльності.

-                       Забезпечення, оптимізація та покращення матеріально-технічної бази.

Основними результатами стратегічного плану розвитку школи стануть удосконалення й модернізація сучасного освітнього середовища закладу, системні позитивні зміни, підвищення рівня та якості освіти. План дає можливість виробити стратегічні та пріоритетні напрями діяльності школи на найближчі 5 років.

 

 

 

 

 

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Пріоритетним напрямом сучасної освітньої системи України є доступ до якісної освіти, до найкращих світових  здобутків в освітній галузі.

Закон України «Про освіту» зазначає, що «метою повної загальної середньої освіти є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності».

Основна мета діяльності закладуце безперервний процес підвищення ефективності освітнього процесу з одночасним урахуванням потреб суспільства, потреб особистості учня.

Цьому сприяє застосування новітніх досягнень педагогіки та психології, використання інноваційних технологій навчання, комп’ютеризація освітнього процесу.

Освітній  процес школи спрямований на формування у випускника якостей, необхідних для життєвого та професійного визначення:

-                        орієнтації у сучасних реаліях і підготовленості до життя у ХХІ столітті;

-                        здатність до самовизначення, саморозвитку, самоосвіти;

-                        вивчення двох іноземних мов;

-                        наявність життєвого досвіду спілкування, роботи в колективі, під керівництвом, самостійно, з літературою;

-                        високий рівень освіченості, культури, здатність до творчої праці, професійного розвитку, застосування комунікативних компетенцій, упровадження у своїй діяльності ІКТ;

-                        вільне володіння комп’ютером,  високий рівень культури користування ІКТ;

-                         готовність до вибору професії відповідно до своїх здібностей та можливостей, потреб ринку праці;

-                        сформовані трудова та моральна життєва мотивації, активна громадянська і професійна позиції.

              Стратегічний план розвитку школи  передбачає реалізацію комплексу  науково-методичних, матеріально-технічних та управлінських проектів за стратегічними напрямами:

 

 

                

Проєкт « Ефективний менеджмент»

 

 

Проєкт «Ефективний менеджмент»

« Управління  закладом»

« Кадровий потенціал»

«Єдиний інформаційний простір»

 

Цілі та завдання: 

 • Створення атмосфери спільної відповідальності за результати освітньої діяльності з боку всіх учасників освітнього процесу;
 • Вироблення стратегії розвитку освітньої системи школи; 
 • Сприяння участі громадськості у формуванні освітньої політики школи;
 • Забезпечення внутрішньої системи якості освіти;
 • Забезпечення академічної доброчесності;
 • Оптимізація мережі класів;
 • Створення єдиного інформаційно-освітнього простору, який включає сукупність технічних, програмних, телекомунікаційних і методичних засобів, що дозволяють застосовувати в освітньому процесі нові інформаційні технології і здійснювати збір, зберігання і обробку даних системи освіти. Основними учасниками і користувачами єдиного інформаційно-освітнього простору мають бути: педагоги, учні, адміністрація школи, батьки;
 • Зміна типу закладу відповідно до Закону України «Про освіту», розділ XII “Прикінцеві та перехідні положення», стаття 9;
 • Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості з приводу роботи закладу на власному вебсайті.

 


Шляхи реалізації

 

 1. 1.    Підпроєкт «Управління закладом»

Мета:

1.1.     Забезпечення якісних змін в освітньому просторі школи відповідно до нового закону « Про освіту»;

1.2.     Здійснення систематичного планування, моніторингу та аналізу діяльності навчального закладу; 

1.3.     Організація взаємодії всіх учасників освітнього процесу.  

 

Очікувані результати:

1.1.        Зміна типу та назви закладу з 2021-2022 навчального року: Херсонська гімназія №28 Херсонської міської ради (із структурним підрозділом початкової школи), що забезпечує реалізацію прав громадян на здобуття початкової та базової середньої освіти;

1.2.    Ефективне управління закладом на основі проектно-цільового методу;

1.3.    Організація та забезпечення оптимальних, стабільних умов для освітнього процесу;

1.4.    Об’єднання зусиль педагогічного колективу школи для підвищення рівня навчально-виховної роботи, упровадження в практику досягнень педагогічної науки й передового педагогічного досвіду;

1.5.    Надання освітніх послуг через форми здобуття освіти ( очна, дистанційна, сімейна, екстернатна, педагогічний патронаж).

 

 

2. Підпроєкт «Кадровий потенціал»

 

Мета:

2.1.    Забезпечення нової якості  педагогічних кадрів;

2.2.    Забезпечення сприятливих та комфортних умов організаційно-педагогічної, методичної роботи;

2.3.    Створення атмосфери спільної відповідальності за результати освітньої діяльності з боку всіх учасників освітнього процесу.

 

Очікувані результати:

2.1. Залучення позабюджетних коштів, покращення роботи з охорони праці та соціального захисту;

2.2. Удосконалення методичної роботи школи; здатність педпрацівників до ініціативної, творчої, пошукової діяльності;

2.3.Підвищення науково-теоретичної, методичної та психологічної підготовки педагогічних працівників;

2.4.Запровадження нових моделей, форм і методів підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

2.5.Підвищення професійної майстерності педагогів шляхом проходження сертифікації;

2.6.Накопичується особистий педагогічний досвід (створення авторських програм, методичних розробок тощо).

 

3. Підпроєкт «Єдиний інформаційний простір»

 

Мета:

3.1.Створення єдиного інформаційно-освітнього простору, який включає сукупність технічних, програмних, телекомунікаційних і методичних засобів, що дозволяють застосовувати в освітньому процесі нові інформаційні технології і здійснювати збір, зберігання і обробку даних системи освіти;

3.2.Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі;

3.3.Підготовка учнів до життя та діяльності в умовах інформаційного суспільства, формування в них навичок самостійного пошуку, оцінювання та систематизації інформації.

 

 

Очікувані результати:

3.1.Підключення всіх користувачів навчального закладу до мережі Інтернет;

3.2.Покращення матеріально-технічної бази школи:

      створення комп’ютерної інфраструктури навчального закладу;

      медіа- та інформаційна грамотність учасників освітнього процесу, інтеграція медіаосвітніх компонентів у навчальні програми;

3.3.Впровадження технологій дистанційного та змішаного навчання;

3.4.Удосконалення шкільного сайту і робота з ним;

3.5.Оснащення предметних кабінетів інтерактивним устаткуванням.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Проєкт «Інновації сучасної школи»

 

 

Проєкт «Інновації сучасної школи»

 «Нова українська школа»

 

«Мовна освіта»

 

Цілі та завдання:

 • Розвиток системи забезпечення якості освітніх послуг в сучасних умовах;
 • упровадження нових та модернізованих форм і методів управлінської діяльності;
 • підвищення конкурентоздатності школи в соціумі міста;
 • пошук та розробка ефективних методів навчання і виховання учнів та професійним розвитком педагогів;
 • забезпечення якісних змін в освітньому просторі школи відповідно до сучасних вимог Концепції  "Нова українська школа";
 • Забезпечення сприятливих умов для роботи класів в умовах НУШ та якісного переходу до НУШ в базовій середній освіті;
 • забезпечення  організаційної, методичної підтримки комплексних програм регіонального та міжнародного освітнього партнерства;
 • залучення учнів та педагогів закладу до участі в міжнародних освітніх проєктах, програмах і конкурсах.

 

 


 

 1. 1.   Підпроєкт «Нова українська школа»

 

Мета :

1.1.        Реалізація оновленого змісту освіти відповідно до Закону « Про освіту», нового Держстандарту та Концепції НУШ;

1.2.        Чітке розуміння аспектів сучасної української школи, здатної підтримувати учнів у їх прагненні ставати новаторами, використовувати набуті знання та креативний підхід щодо нових винаходів на користь суспільства;

1.3.        Створення сприятливого середовища для навчання, самовираження  і самореалізації учнів та  умов для різнобічного розвитку особистості: інтелектуального, соціального, морального і фізичного; індивідуалізації та диференціації навчання.  

 

Очікувані  результати:

1.1.        Створення нового освітнього простору для 1 класу з метою упровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти, освітнього середовища для різнобічного розвитку, виховання й соціалізації особистості, яка відповідатиме вимогам часу.

1.2.        Створення умов для якісного переходу до другого етапу впровадження НУШ.

 

2.Підпроєкт «Мовна освіта»

 

Мета :

2.1.        Формування багатомовної особистості, яка вільно володіє державною та іноземними мовами;

2.2.        Забезпечення формування в учнів високої мовної культури, оволодіння українською мовою на уроках, в позаурочний час

 

Очікувані результати:

2.1.        Якісна багатомовна освіта дітей в закладі.

2.2.        Удосконалення мовленнєвих компетенцій учнів і вчителів.

2.3.        Підвищення кваліфікаційного рівня викладачів іноземних мов, їх якісна підготовка до роботи в умовах НУШ.

2.4.        Долучення до культурних скарбниць різних країн.

 

 

Проєкт « Кожна дитина - це цілий світ, світ, що не відкритий і не досліджений»

 

(за принципом дитиноцентризму).

 

 

 

Проєкт «Кожна дитина – це цілий світ, світ, що не відкритий і не дослідженний»

«Презумпція талановитості дитини»

 

«З Україною в серці»

«Випускник – духовно розвинена особистість»

 

 

Цілі та завдання:

 

 • Виявлення, супровід та підтримка обдарованої дитини;
 • Створення умов для самореалізації талановитості дитини через надання якісних освітніх послуг, особистісно-орієнтоване навчання і виховання, доступ до сучасних і традиційних інформаційних ресурсів;
 • Формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини;
 • Формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання громадянського та конституційного обов'язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної та військової служби;
 • Формування у дітей та молоді свідомо-відповідального ставлення до життя шляхом виховання на загальнолюдських морально-етичних цінностях, відродження та поширення духовної спадщини українського народу.

 

 1. Підпроєкт «Презумпція талановитості дитини»

 

Мета :

1.1.        Підвищення якості роботи з обдарованими дітьми;

1.2.        Удосконалення системи виявлення, підтримки та розвитку обдарованості.

1.3.        Підвищення конкурентоздатності школи в соціумі громади.

 

Очікувані результати:

1.1.Удосконалення системи виявлення, відбору, психолого-педагогічного супроводу, адресної підтримки обдарованих дітей;

1.2.Збільшення кількості призерів/переможців олімпіад, турнірів, конкурсів, інтелектуальних змагань;

1.3.Створення оптимальних умов для виявлення, розвитку і реалізації потенційних можливостей обдарованих дітей у всіх напрямках: інтелектуальному, творчому, спортивному, естетичному.

 

 

 1. 2.   Підпроєкт «З Україною в серці»

 

Мета : 

2.1.  Підвищення статусу патріотичного виховання в учнівському середовищі;

2.2.  Виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки - Герба, Прапора, Гімну України ,української мови як духовного коду нації та історичних святинь;

2.3.  Утвердження в свідомості учнів об'єктивної оцінки ролі українського війська в українській історій, спадкоємності розвитку Збройних Сил у відстоюванні ідеалів свободи та державності України;

2.4.  Підтримання кращих рис української нації - працелюбності, прагнення до свободи, любові до природи та мистецтва, поваги до батьків та родини

 

Очікувані результати:

2.1. Формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини;

2.2. Забезпечення єдності навчання, виховання і психологічної підготовки учнів до захисту Батьківщини; вироблення єдиних поглядів на проблему виховання громадянина, патріота;

2.3.Формування компетентної особистості, орієнтованої на загальнонародні традиції, з усвідомленою громадянською позицією;

2.4. Формування в учнів громадської та правової свідомості, почуття власної гідності, творчого мислення, відповідальності, правових норм, естетичних станів, духовного багатства, системи наукових знань про природу, людину, суспільства;

 

 

3. Підпроєкт «Випускник - духовно розвинена особистість»

 

Мета :

3.1.    Удосконалення та розвиток виховної системи на основі національних та загальнолюдських цінностей, пошук нових шляхів організації позакласної і позашкільної виховної роботи; 

3.2.    Виховання вільної особистості, активної у виборі власної життєвої позиції, свідомого громадянина України. 

 

 

Очікувані результати:

3.1. Створення умов для гармонійного всебічного розвитку дитини, підготовка її до життя в існуючих соціальних умовах, реалізація її творчого потенціалу, формування у дітей моральних цінностей з позиції добра, справедливості, правди;

3.2. Розвиток уміння працювати з іншими, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів, що входить до складу соціальної компетентності особистості;

3.3. Зростання зацікавленості педагогічної та батьківської спільноти у вихованні дітей на засадах духовності, традиційних цінностей українського народу.

3.4. Спрямувати здобувачів освіти щодо майбутньої професійної діяльності.

3.5. Налагодження конструктивних зв’язків з закладами освіти різних рівнів акредитації;

3.6. Підготовка здобувачів освіти до свідомого вибору майбутньої професії.


Проєкт «Подаруй дитині здоров’я»

 

 

 

Проєкт «Подаруй дитині здоров’я»

« Здорова дитина- здорова нація»

«Навчання дітей з особливими освітніми потребами»

 

Цілі та завдання :

 • Забезпечення здоров`язберігаючого навчального середовища всім учасникам освітнього  процесу, в  якому немає  місця стресу, страху, а отже не руйнується  здоров`я;
 • Формування  необхідних  знань, умінь  і  навичок зі  здорового способу життя,  свідомої  добровільної  мотивації  до  збереження  власного  здоров’я та використання учнями  отриманих  знань у повсякденному  житті;
 • Навчання учнів правилам, нормам безпечної поведінки, виховання в школярів відповідального ставлення до власного здоров’я та  здоров’я оточуючих;
 • Зміцнення здоров’я підростаючого покоління; 
 • Створення умов для особистісного розвитку дітей із особливими потребами, формування освітньо-розвивального середовища для них шляхом забезпечення психолого-педагогічного, медико-соціального супроводу;
 • Робота школи як школи сприяння здоров’ю;
 • Виховання енергетично та екологічно обізнаної особистості, відповідального і свідомого майбутнього споживача енергоресурсів.

 

 


Шляхи реалізації проєкту

 

 1. 1.    Підпроєкт «Здорова дитина – здорова нація»

Мета:

1.1.        Впровадження  здоров’язберігаючих технологій  в освітній процес;

1.2.        Спрямування виховної роботи та позаурочної роботи  на пропедевтику захворювань, збереження життя та здоров’я,  формування  культури  здоров`я.

1.3.        Створення безпечного, комфортного середовища для всіх учасників освітнього процесу ;

1.4.        Навчання учнів правилам, нормам і навичкам безпечної поведінки.

1.5.        Створення морально безпечного освітнього простору формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході виховної роботи закладу.

 

Очікувані результати:

1.1.        Формування ціннісного ставлення до здоров'я, що включає свідоме й відповідальне ставлення учнів, батьків та вчителів до своєї поведінки, яка впливає на стан здоров'я;

1.2.        Створення гігієнічних умов, що забезпечить оптимізацію освітнього процесу та валеологізацію життєвого середовища дітей та вчителів у школі;

1.3.        Збільшення обсягу рухової активності дітей, вчителів відповідно до індивідуальної фізіологічної потреби у фізичному навантаженні;

1.4.        Скоординувати зусилля педагогічної, батьківської громадськості для попередження булінгу, протиправних дій та вчинків серед здобувачів освіти.

1.5.        Навчити дітей знаходити вихід із кризових ситуацій с ситуацій та захищати себе від усіх видів насильства (булінгу).

 

 1. 2.      Підпроєкт «Навчання дітей з особливими освітніми потребами»

 

Мета:                                                                                                                  

2.1.        Розширення практики індивідуального навчання, створення інклюзивних класів  для навчання дітей з особливими освітніми потребами;

2.2.        Створення умов для особистісного розвитку дітей із особливими потребами, формування освітньо-розвивального середовища для них шляхом забезпечення психолого-педагогічного, медико-соціального супроводу.

2.3.        Надання консультативних послуг батькам дітей з особливими освітніми потребами

 

Очікувані результати:

2.1.        Розвиток толерантного ставлення до дітей з особливими освітніми потребами з боку однолітків, педагогів, батьків, громадськості; соціалізація дітей з особливими потребами в соціумі;

2.2.        Підвищення фахового рівня педагогічних працівників з питань навчання учнів з особливими потребами

 

 

Copyright © 2021 школа 28 Херсон Rights Reserved.